Stödtjänster

Generera Besparingar och Inkomster med batterilager

Ett batterilager har många användningsområden och är en mångsidig källa till både besparingar och inkomster. Det kan bland annat användas för att effektivisera elkostnaderna genom smart laddning under lågpristider, öka egenanvändning av solenergi, samt möjliggöra ett ökat effektuttag utan krav på uppgradering av huvudsäkringen.

Veosol erbjuder även möjlighet till stödtjänster, också benämnt balanstjänster, för ditt energilager, oavsett om det gäller ett ”hemmabatteri” eller kommersiella lösningar. Vi hjälper dig som redan har investerat i, eller är på gång att investera i, batteri att ansluta till CheckWatts virtuella kraftverk, Currently. Detta virtuella kraftverk knyter samman batterier från hela landet och erbjuder värdefulla stödtjänster till Svenska kraftnät. För närvarande är detta en exceptionellt lönsam användning av din batterilagring.

Svenska kraftnät och CheckWatt

Svenska kraftnät är den ansvariga myndigheten för Sveriges elnät och strävar efter att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och produktion i det svenska elsystemet och därigenom hålla den viktiga frekvensen i balans vid 50Hz. En nyckelkomponent för att uppnå detta är intelligent styrning av flexibla energiresurser. Batterilager är en sådan resurs som snabbt och exakt kan reglera effektflödet och fungera som både en energikonsument och en energiproducent.

Skulle förutsättningarna på något sätt ändras (exempelvis om ersättningarna minskar för stödtjänster) behöver du som ägare av ett inte oroa dig för övervakning och styrning – CheckWatt tar hand om det åt dig. Genom att ständigt analysera marknaden och se till att nyttja batterierna till det som ger högst avkastning maximeras din lönsamhet. Nedan har du en översikt över de användningsområden som ditt batteri kommer att arbeta med.

När du ansluter ditt batteri till CheckWatt får du också tillgång till EnergyInBalance, en visuell representation av din energianvändning och ekonomiska resultat från CheckWatts intelligenta styrning.

Stödtjänster
Svenska kraftnät upprätthåller balansen i elnätet med hjälp av stödtjänster. Batterier som är en del av CheckWatts virtuella kraftverk Currently bidrar till att stabilisera frekvensen under driftstörningar och kompenseras för sitt bidrag. Detta är inte bara ekonomiskt gynnsamt utan möjliggör också en ökad användning av förnybar energi samtidigt som elsystemets pålitlighet förbättras.

Elprisarbitrage
Genom att köpa el under lågpristider och ladda ditt batteri för att använda som strömkälla under högpristider kan du sänka dina elkostnader. Detta gagnar både dig och elsystemet genom att avlasta nätet under perioder med hög belastning.

Flexmarknader
I vissa delar av Sverige kan batterier stödja de lokala elnäten genom deltagande i lokala ”flexmarknader”. Här kan lokala nätägare handla lokal energi för att minimera risken för överbelastning. Istället för att genomföra kostsamma uppgraderingar av elnätet, kan lokalt tillgängliga batterier användas och nätägaren kompenserar för detta istället för att investera i nya elledningar.

Kapa effekttoppar
Med ett batterilager kan du hantera de högsta effekttopparna som uppstår i din fastighet. Batteriet bistår i sådana situationer genom att minska belastningen på elanslutningen vilket är särskilt fördelaktigt för de som betalar för högsta effektuttaget.

Ökad egenanvändning av solel
Om du har solceller kan du använda ditt batteri för att lagra överskottssolenergi, som sedan kan användas när solen inte lyser. Detta är en vanlig användning för de system som inte är anslutna till CheckWatts tjänster.

Ökad tillgänglig effekt
Batteriet kan öka den tillgängliga effekten i din fastighet, vilket är särskilt användbart när du behöver mer effekt samtidigt och samtidigt undviker kostnader för att uppgradera huvudsäkringen.